• Изготвяне на анализ на икономически отрасъл - перспективи и рискове. Покупка и наемане на недвижими имоти.
• Осигуряване на възможности за инвестиции в България - проучване на съответната област и пазара, както и осигуряване на надеждни бизнес- партньори /по-специално в отраслите: животновъдство, земеделие, туризъм,текстилна промишленост, възобновяеми енергийни източници и проекти, свързани с образование и осигуряване на по-добри условия на живот./
• Кандидатстване по проекти, финансирани от ЕС и по проекти за трансгранично сътрудничество - осигуряване на надеждни партньори. Участие в семинари на бизнес тематика.
• Осигуряване на партньори занимаващи се с преводи и легализации. Подпомагане при процедури свързани с постоянно пребиваване и българско гражданство.
• Подпомагане на студенти и специализанти за обучение в България - възможности, свързани с перспективно обучение и придобиване на европейска диплома.