Дружествено и търговско право

Съдействие във всички етапи от жизнения цикъл на една компания – стартиране, финансиране, преобразуване, приспособяване на организацията в различните фази на растеж, включително:
• Вписване на промени в обстоятелствата на дружеството;
• Продажба и изкупуване на дялове и акции;
• Откриване и закриване на клонове и търговски представителства;
• Сделки с търговско предприятие;
• Изготвяне на договори и документи свързани с ежедневната практика на търговеца;
• Правна помощ, защита и процесуално представителство пред съда;
• Водене на преговори, сътрудничество при сключване на споразумения;
• Несъстоятелност.

Договорно право, събиране на вземания, недвижими имоти, вещно право

Консултация на юридически и физически лица във връзка със сключвани от тях на договори за наем на недвижими имоти, заеми, лизингови договори, заеми, кредити, залози и други облигационни сделки. Изготвяне на писмени и устни правни становища и представляване на клиентите пред съдилищата, други физически и юридически лица и държавните ведомства по повод:
• Проблемите на съсобствеността;
• Сключване на договори за покупко-продажба на недвижими имоти, сервитути, договори за учредяване на ограничени вещни права и др.
• Производства и спорове във връзка с делба;
• Процесуално представителство за завеждане и защита по негаторни, ревандикационни и други вещни искове;
• Реализация на ограничени вещни права /право на ползване, право на строеж, сервитути и др./;
• Административни процедури свързани със строително-предприемаческата дейност при издаване необходимите актове и протоколи в строителството;

Авторско право, интелектуална и индустриална собственост:

• Оказване на юридическа помощ във връзка с нарушаване правата върху търговски марки, търговски наименования и други обекти на интелектуална собственост;
• Представителство пред Патентното ведомство, митническите органи, Комисията за защита на конкуренцията, прокуратурата на Република България и др. органи във връзка със защитата и регистрацията на търговски марки и други продукти на индустриалната и интелектуална собственост. ;
• Подаване на заявки за издаване на за патенти за изобретения и полезни модели и осъществяване на процедури по регистрация на търговски марки и промишлен дизайн;

Чуждестранни инвестиции

• Проучване и анализиране състоянието на пазара и подпомагане на реализацията на инвестиционни проекти от всички сфери на икономиката.;
• Предоставяне на изходна информация, правен анализ и прогнози във връзка с икономическите и правни аспекти, отнасящи се до инвестицията, данъчното законодателство, необходимия времеви ресурс за реализация на инвестициите и зависимостта на инвестиционния проект от работата на различните държавни ведомства, които спомагат уреждането на съответната дейност или издават свързаните с нея разрешителни удостоверения и лицензии. ;
• Административно представителство пред държавните органи на територията на Република България за участие в публични търгове, конкурси и др. процедури;
• Изготвяне на пазарен и продуктов анализ
• Изготвяне на рекламни презентации
• Проучване на търсенето и предлагането
• Правна помощ при процедури за получаване на разрешения за работа в страната, пребиваване на чужденци, визи и придобиване на българско гражданство

Банково и застрахователно право:

• Съвети в управлението на Вашите финанси
• Правно консултиране при сделки с недвижими имоти, банкови сделки и застрахователни събития
• Консултиране при взаимоотношения с финансови институции
• Консултации и съдействие за подготовка на проекти за финансиране и/или кредитиране
• Разработване на бизнес планове

Международно и европейско право

• Предоставяне на информация относно европейското законодателство
• Консултиране относно възможностите за европейско финансиране
• Изготвяне на проекти и подпомагане в целия процес - кандидатстване , одобрение и сключване на договор, изпълнение на проекта до изплащането на средствата