Основния спектър на предлаганите от кантората услуги са юридическо обслужване, изразяващо се в:

• текущо правно обслужване с месечен абонамент
• процесуално представителство пред съдебните инстанции и досъдебните органи
• представителство пред държавни и общински органи по административни процедури и производства